Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia są naszą wartością nadrzędną – to nasze priorytetowe zobowiązanie, zarówno jako firmy produkcyjnej istniejącej w Polsce już od 20 lat, jak również jako członka Grupy Holcim, światowego lidera branży budowlanej.

 

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Lafarge

 

Lafarge jest najnowocześniejszą firmą w branży materiałów budowlanych. W wyniku naszej działalności tworzymy bezpieczne i zdrowe środowisko dla wszystkich związanych z nami podmiotów (pracowników, wykonawców, społeczności lokalnych oraz klientów), opierając się na poszanowaniu kultury bezpieczeństwa.

Wierzymy w rolę widocznego przywództwa i osobistej odpowiedzialności za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na wszystkich szczeblach organizacji.

Jesteśmy przekonani, że warunkiem niezbędnym do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników jest budowanie kultury bezpieczeństwa w całej organizacji, w tym edukacja na temat zasad.

Personalizacja bezpieczeństwa, czyli podnoszenie świadomości naszych pracowników i firm z nami współpracujących, jest częścią naszej strategii w Polsce. To wyzwanie w coraz większym stopniu obejmuje nasz cały łańcuch dostaw, od ponad 300 podwykonawców transportu z kilkoma tysiącami kierowców aż po realizację złożonych projektów dla naszych klientów na terenach budowy.

 
bioz-male-zdjecie-02.png

Zobowiązania dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Przestrzeganie tych zasad jest warunkiem zatrudnienia w Lafarge

  • realizować działania w oparciu o cel „zero wypadków;

  • zapewnić pracownikom i wykonawcom bezpieczne i zdrowe warunki pracy;

  • wdrażać w skali globalnej System Zarządzania Bezpieczeństwem stworzony w celu zapewnienia nieustannej poprawy efektywności działań i aktywnego zarządzania ryzykiem w firmie;

  • przestrzegać przepisów, rozporządzeń oraz wymogów branżowych i korporacyjnych;

  • otwarcie informować wszystkie zainteresowane podmioty o istniejących problemach związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

  • zapewnić wszystkim pracownikom i wykonawcom prawo do zatrzymania niebezpiecznej pracy.

 
Zobacz jak realizujemy Zasady Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
 
bioz-zdjecie.png

 

 

Zasady Bezpieczeństwa i Ochrona Zdrowia

Zasada 1

Przed rozpoczęciem każdego zadania oceniam i kontroluję ryzyko.

Zasada 2

Wykonuję tylko te czynności, do których jestem upoważniony.

Zasada 3 

Zawsze stosuję zgodnie z przeznaczeniem środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz środki ochrony indywidualnej.

Zasada 4

Nie pracuję pod wpływem alkoholu ani substancji odurzających.

Zasada 5

Zgłaszam wszystkie zagrożenia i wypadki.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem wykonawców (CSM)

Zarządzanie Bezpieczeństwem Wykonawców to zbiór zasad pozwalających na efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wykonawców i  podwykonawców. Mają on zapewnione takie same warunki pracy jak pracownicy Lafarge. Celem CSM jest zarządzanie i kontrola potencjalnych zagrożeń, mogących powodować wypadki śmiertelne, urazy i wypadki związane z pracami wykonywanymi na rzecz Lafarge. Standard  CSM jest obligatoryjny i dotyczy wszystkich zakładów Grupy, w których Lafarge jest akcjonariuszem większościowym i wszystkich przedsięwzięć typu joint venture, gdzie Lafarge jest partnerem zarządzającym. 

Cele Standardu:

 

  • Ustanowienie wspólnego i systematycznego podejścia celem efektywnego zarządzania bezpieczeństwem wykonawców i podwykonawców. 

  • Wymagania bezpieczeństwa pracy dla wykonawców i podwykonawców są takie same jak dla pracowników Lafarge.

 

System zarządzania bezpieczeństwem

 

Elementem systemu HSMS jest przeprowadzanie regularnych audytów systemu przez audytorów Grupy w celu sprawdzania sposobu zarządzania bezpieczeństwem i ichrona zdrowia i sprawdzania zgodności z obowiązującymi w Grupie LH standardów i poradników oraz dzielenie się dobrymi praktykami w tym obszarze.

Najnowsze artykuły