Polityka cookies

 

Polityka prywatności i polityka cookies

 
 
 1. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności i polityki cookies:
 • Administratorem danych osobowych jest Lafarge Cement SA, KRS nr 0000062569, REGON: 011843520, NIP: 526-10-60-765 z siedzibą Małogoszczu, ul. Warszawska 110, Email: komunikacja.lh@lafargeholcom.com, zwana dalej Administratorem.
 • Przez Serwis rozumie się Serwis Internetowy Lafarge znajdujący się pod adresem internetowym: http://www.lafarge.pl prowadzony przez Administratora danych.
 • Użytkownikiem – jest podmiot uprawniony do korzystania z Serwisu.
2. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych osobowych Administratorowi jest w pełni dobrowolne i stanowi wyłączną samodzielną decyzję Użytkownika.
 
3. Administrator przetwarza dane osobowe  Użytkowników w zgodzie z zapisami:
 • Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 • rozporządzenia z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
4. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Administrator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 
5. Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych, w szczególności poprzez zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 
6. Dane osobowe zbierane są na potrzeby Administratora i przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień; w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru), realizacji statutowej działalności gospodarczej jego przedsiębiorstwa, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, w zakresie dozwolonym przepisami prawa i z zachowaniem
wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.
 
7. Użytkownik ma prawo do każdoczesnego, nieodpłatnego:
 • wglądu do swoich danych,
 • poprawienia, zmiany ich treści,
 • żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do usunięcia swoich danych, które to żądania  należy zgłosić Administratorowi

 

8. Korzystanie z Serwisu, w tym przeglądanie jego treści powoduje, że w pamięci urządzeń za pośrednictwem, których Użytkownik dokonuje tych czynności zapisywane są tzw. pliki cookies tj.  pliki tekstowe (lub o podobnej funkcjonalności), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu.
 
9. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie za zgodą Użytkownika, przy czym zgoda ta może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie zgody podczas wyświetlenia się na urządzeniu strony startowej Serwisu wraz z odpowiednimi ustawieniami przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik a która zezwala na zapis w pamięci urządzenia plików cookies.
 
10. Użytkownik ma możliwość usuwania plików cookies po każdorazowym zakończeniu korzystania z Serwisu, może również poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej ograniczyć lub całkowicie wyłączyć zapisywanie w pamięci urządzeń plików cookies.
 
11. Ograniczenia wprowadzone przez Użytkownika w korzystaniu z plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 
12. Administrator nie korzysta z plików cookies do:
 • Identyfikowania Użytkowników,
 • Ustalania ich tożsamości,
 • Wpływania na funkcjonowanie urządzeń Użytkowników

 

13. Pliki cookies, zależnie od ich rodzaju, umożliwiają Administratorowi zwłaszcza:
 • Zapewnienie bezpieczeństwa Użytkownika podczas korzystania przez nich z Serwisu,
 • Pozyskiwanie niezindywidualizowanych danych statystycznych dot. Serwisu,
 • Badania czy funkcjonalności Serwisu spełniają oczekiwania Użytkowników,
 • Dostosowywanie treści Serwisu do potrzeb Użytkowników
 • Dostosowywanie funkcjonalności Serwisu do potrzeb Użytkowników,
 • Zapamiętywania preferowanych przez Użytkowników ustawień.
 
14. Administrator w toku świadczenia usług posługuje się:
 • Plikami "cookies” o charakterze tymczasowym, które są usuwane po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Serwisu (zamknięcie strony),
 • Plikami "cookies” o charakterze trwałym, które pozostając w pamięci urządzenia przez oznaczony czas i są stosowane za każdym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
15. Administrator stosuje następujące rodzaje „plików cookies”:
 • Pliki cookies umożliwiające korzystanie przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu.
 • Pliki cookies odpowiedzialne za bezpieczeństwo zakupów – umożliwiające dokonywanie przez Użytkowników bezpiecznych zamówień.
 • Pliki cookies pozwalające na zapamiętywanie wybranych przez Użytkowników indywidualnych ustawień Serwisu.
 • Pliki cookies o charakterze użytkowym służące pozyskiwaniu przez Administratora danych statystycznych.
 • Pliki cookies o charakterze reklamowym umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań
 
16. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies” w celu umożliwienia przeanalizowania przez Administratora źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 
17. Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies” w celu umożliwienia przez Administratora oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania Serwisu. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie Administratora chciałby je skasować, może to zrobić zgodnie z informacją znajdującą się w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 
18. Administrator umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na swoich stronach. Są to m.in. podmioty udostępniające tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwis Facebook. Administrator umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, Użytkownik loguje się w serwisie Facebook w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook Z zasadami tymi można zapoznać się na https://web.facebook.com/about/basics/.