Beton wałowany Rolltec™

Beton wałowany Rolltec™

Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu cementowego układana za pomocą tradycyjnych maszyn drogowych: ciężkich rozściełaczy do asfaltu i zagęszczana walcami drogowymi. Receptura mieszanki betonowej opracowana w laboratoriach Lafarge, każdorazowo modyfikowana w oparciu o dostępność lokalnych surowców.

rolletec.png

 

Korzyści z zastosowania produktu

Niski koszt realizacji Koszt wykonania 1m² drogi betonowej może być obecnie nawet o 20% niższy od drogi wykonanej w technologii asfaltowej.

Krótki czas wykonania Drogę betonową w technologii ROLTEC™ realizuje się bardzo szybko. Przeciętna wydajność budowy to 60-120 m/godz. Szybko uzyskuje ona sprawność użytkową. Obciążenie ruchem lekkim (samochody osobowe i busy) jest możliwe już po 24 godz.

Niskie koszty utrzymania dzięki wydłużonej trwałości Zakładany okres użytkowania nawierzchni typu ROLTEC™ to min. 30 lat. Beton wałowany jest konstrukcją długowieczną, której czas użytkowania przy zachowaniu założonych parametrów może sięgać nawet 50 lat.

Łatwe wykonanie Do realizacji nawierzchni z betonu wałowanego nie ma konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu. Realizacja budowy odbywa się z wykorzystaniem sprzętu przeznaczonego do wykonywania nawierzchni bitumicznych: rozściełacze i walce, przez te same ekipy wykonawcze.

Podwyższone bezpieczeństwo Beton wałowany jest zdolny do przenoszenia bardzo dużych obciążeń bez zjawiska koleinowania – nie występuje zjawisko aquaplaningu. Jasna powierzchnia betonu sprzyja lepszej widoczności uczestników ruchu drogowego, zmniejsza zapotrzebowanie na dodatkowe oświetlenie, a temperatura takich nawierzchni jest znacząco niższa od ciemnych nawierzchni asfaltowych w warunkach silnego nasłonecznienia. Badania niemieckie dowodzą, że na drogach z nawierzchnią betonową jest o 32% mniej wypadków niż na drogach asfaltowych.

 

Parametry techniczne

Parametry nawierzchni z betonu wałowanego ROLLTEC są zgodne z zaleceniami określonymi
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej GDDKiA z 2014 roku.

 

Parametr

Wartość

Gęstość mieszanki betonowej

 2200 - 2600 kg/m3

Maksymalny czas zachowania urabialności

90 min (chyba, że podjęto odpowiednie działania technologiczne opóźniające proces wiązania cementu w mieszance betonowej np. przez zastosowanie domieszek opóźniających początek wiązania cementu)

Wymagania dotyczące cementu:

Przy produkcji betonu wałowanego stosuje się cement o właściwościach wg normy PN-EN 197-1, w klasie wytrzymałości – minimum 32,5

Wymagania dotyczące kruszyw:

Kruszywa muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 12620 oraz gwarantować uzyskanie uzgodnionych parametrów trwałościowych betonu

Wytrzymałość na ściskanie wg normy PN-EN 206-1

C25/30 lub C30/37

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu wykonuje się na próbkach sześciennych o wymiarach 150 x 150 x 150 mm lub na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm – wg normy PN-EN 12390-6

2,5 MPa (dla kategorii ruchu KR1 - KR2) oraz 3,5 MPa (dla podbudów i dla kategorii ruchu KR3 – KR7)

Oznaczenie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej należy wykonać wg PKN-CEN/TS EN 12390-9

Minimum FT1 (z badania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zwolnione są betony przeznaczone na drogi klasy D i L, drogi leśne oraz place składowe)

Gęstość betonu, obliczana z masy wszystkich materiałów składowych i całkowitej objętości poszczególnych składników. Badanie gęstości betonu wykonuje się wg normy PN-EN 12390-7

Stopień zagęszczenia nie stwardniałej jeszcze warstwy betonu wałowanego nie może być niższy niż 96%

 

Dokumenty do pobrania

  • Karta charakterystyki dla mieszanki betonowej i cementowo - piaskowej Lafarge Cement (pdf, 220.23 KB)
  • Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Lafarge Cement SA (w zakresie działalności prowadzonej przez pion betonowy) oraz Contractor Sp. z o.o. (pdf, 886.93 KB)