Zastosowanie cementu z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego V do produkcji betonów o podwyższonej szczelności

Czy naprawdę tylko cement CEM III jest jedynym odpowiednim cementem do wykonywania szczelnych obiektów budowlanych oraz fundamentów skrzyniowych w technologii białej wanny? 

Technologia betonów o podwyższonej szczelności opiera się głównie na zapewnieniu wodoszczelności obiektu budowlanego w środowisku wysokiego poziomu wód gruntowych lub innej sytuacji wymagającej takiej szczelności. Szczelność konstrukcji można zapewnić na kilka sposobów. Jednym z nich jest prawidłowe zaprojektowanie mieszanki betonowej, która zostanie wbudowana w element. Szczelność betonu można uzyskać poprzez zapewnienie optymalnego upakowania stosu okruchowego, zapewnienie odpowiedniej ilości spoiwa w m3 oraz zastosowanie specjalnych składników.

Składniki te poprawiają szczelność, tworząc w porach betonu nierozpuszczalne materiały, które ograniczają lub uniemożliwiają wnikanie wody w głąb betonu. Niektóre mają także działanie naprawcze, powodujące „samoleczenie” się rys poniżej 0,2 mm. 

Dobrze zaprojektowany beton to jednak nie wszystko. Ważne są także szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne dotyczące min: połączeń dylatacyjnych, uszczelniania połączeń elementów, szczelnych przejść przez ściany i dno oraz określenie sposobu zbrojenia i rozmieszczenia pod kątem montażu systemów hydroizolacyjnych.

Wodoszczelność betonów

W Na bazie cementu portlandzkiego popiołowego CEM II/B-V 42,5 R-HSR/NA Lafarge opracowano receptury na beton szczelny, a następnie przeprowadzono szereg badań określających szczelność stwardniałego betonu.

W celu sprawdzenia parametrów wodoszczelności betonów projektowanych z użyciem różnych dostępnych na rynku domieszek zwiększających szczelność betonu wykonano szereg zarobów w laboratorium CBB Kujawy:

 • wytypowano kruszywo żwirowe
 • receptury technologiczne zaprojektowano na dwóch pkt. piaskowych: 39% i 43%
 • jako spoiwo zastosowano cement CEM II/B-V 42,5 R-HSR/NA oraz popiół lotny krzemionkowy ProAsh
 • typ uszczelnienia, baza chemiczna:
  • A - mieszanina cementów, aminoalkoholi i wypełniaczy
  • B - modyfikowane polimery
  • C - mikrokrzemionka
  • D - wypełniacze mineralne, modyfikowane polimery, klinkier

Tabela 1. Receptura wzorcowa o pkt. piaskowym 39% i 43%. Dodatek uszczelniający do betonu wzorcowego w ilości 1% m.s. (3,5 kg/m3).

Image
tab1_receptura_wzorcowa_o_pkt._piaskowym_39_i_43.jpg

Mieszanka betonowa: C30/37 Receptura technologiczna.
Źródło: Wyniki badań własnych przeprowadzonych przez Dział Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A.

Tabela 2. Wyniki przeprowadzonych badań wytrzymałości na ściskanie i wodoszczelności W12.

Image
tabela2_badania_na_sciskanie_i_wodoszczelnosc.jpg

Źródło: Wyniki badań własnych przeprowadzonych przez Dział Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A. Badania przepuszczalności wody przez beton W12 zgodnie z normą PN-B-06250:1988- przeprowadzone przez laboratorium akredytowane. *zaroby betonowe referencyjne **zaroby betonowe z dodatkiem środków uszczelniających

Wnioski z przeprowadzonych badań nad wodoszczelnością betonów:

 1. Cement CEM II/B-V 42,5 R-HSR/NA z powodzeniem może zostać wykorzystany do projektowania betonów szczelnych w klasie W12.
 2. Wszystkie próby poddane badaniu uzyskały klasę szczelności W12.
 3. Najniższe wyniki przepuszczalności wody przez beton W12 osiągnął dodatek uszczelniający “A”. Dodatek w ilości 1% m.s. zdecydowanie zmniejszył (o średnio 20%) głębokość penetracji wody po badaniu W12 zarówno przy pkt. piaskowym 39% i 43% w porównaniu do betonu referencyjnego. Zaobserwowano także zmniejszenie zawartości powietrza w mieszance betonowej i nieznaczny wzrost wytrzymałości na ściskanie betonu.
 4. Dodatek “uszczelniacza B” w ilości 1% m.s. nie spowodował poprawy głębokości wniknięcia wody w strukturę betonu przy PP 39%, a nawet ją pogorszył przy PP 43%. Dodatek ten spowodował dodatkowe napowietrzenie mieszanki betonowej i spadek wytrzymałości na ściskanie betonu.
 5. Dodatek mikrokrzemionki w ilości 20 kg/m3 nie spowodował poprawienia parametru przepuszczalności wody przez beton W12 w porównaniu do betonu referencyjnego.
 6. Dodatek uszczelniający “D” zdecydowanie poprawił parametr W12 w pkt. piaskowym 39%, natomiast w pkt. piaskowym 43% uzyskał zdecydowanie gorsze wyniki niż W12 betonu referencyjnego. Dodatek “D” spowodował także dodatkowe napowietrzenie mieszanki betonowej oraz znaczny spadek wytrzymałości na ściskanie betonu.


Badania pokazują, że najważniejszym zabiegiem technologicznym do uzyskania szczelnego betonu jest prawidłowy projekt mieszanki o optymalnie upakowanym stosie okruchowym.

Skurcz betonu i temperatura hydratacji

Jeśli mówimy o betonie wodoszczelnym to nie możemy pominąć w swoich rozważaniach specyfiki konstrukcji gdzie beton ten jest najczęściej stosowany. Są to fundamenty skrzyniowe budynków wykonywane w technologii potocznie nazywanej “białą wanną”. 

W kolejnej części naszego badania porównaliśmy skurcz betonu i temperaturę hydratacji mieszanki betonowej na cemencie CEM II/B-V 42,5 R-HSR i odniesiemy je do wyników uzyskanych na cemencie CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA.

Monitorowanie temperatury odbywało się do momentu zrównania temperatury mieszanki i otoczenia. Skurcz badany był przez 56 dni. Badanie skurczu przeprowadzono z użyciem aparatu Amslera zgodnie z normą: PN-84 B-06714/23 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian objętościowych metodą Amslera.

Tabela 3. Wartości skurczu dla mieszanek betonowych CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA i CEM II/B-V 42,5 R-HSR z 0,8%BVC [mm/m].

Image
tabela3_wartosci_skurczu.jpg

Źródło: Wyniki badań własnych przeprowadzonych przez Dział Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A.


Wykres 1. Skurcz dla mieszanek betonowych CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA i CEM II/B-V 42,5 R-HSR z 0,8% BVC.

Image
wykres1_skurcz_dla_mieszanek_betonowych_lafarge.jpg

Kalorymetria mieszanek betonowych

Pomiar rozwoju temperatury mieszanki betonowej przeprowadzono dla 2 mieszanek. Badanie polegało na monitorowaniu temperatury próbki – mieszanki betonowej/stwardniałego betonu wraz z pomiarem temperatury otoczenia. Do badania wykorzystuje się rejestrator temperatury TESTO 175 T3.

Monitorowanie przyrostu temperatury i osiągnięcia maksymalnej temperatury mieszanki, wbudowanej w dany element ma na celu kontrolowanie różnicy temperatur w przekroju elementu.

Maksymalnym gradientem temperatury, jaki może wystąpić, to 20ºC/m, po przekroczeniu tej wartości w elemencie mogą wystąpić spękania termiczne. Główną przyczyną wzrostu temperatury mieszanki jest hydratacja cementu. Większa powierzchnia właściwa ziaren cementu prowadzi do przyspieszonej hydratacji i wzrostu temperatury. Aby zapobiec temu zjawisku, należy unikać cementów o wysokiej powierzchni właściwej lub ograniczyć jego ilość w mieszance betonowej.

Tabela 4. Minimalne i maksymalne wartości temperatury mieszanek CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA i CEM II/B-V 42,5 R-HSR.

Image
tab4_minimalne_i_maksymalne_wartosci_temperatury_mieszanek.jpg

Źródło: Wyniki badań własnych przeprowadzonych przez Dział Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A.

Zastosowanie domieszki uplastyczniającej BVC 18 w ilości 0,8% m.c. ma na celu opóźnienie wiązania cementu i przesunięcie w czasie momentu uzyskania maksymalnej temperatury

Tabela 5. Wytrzymałość na ściskanie

Image
tab5_wytrzymalosc_na_sciskanie.jpg

Źródło: Wyniki badań własnych przeprowadzonych przez Dział Doradztwa Technicznego Lafarge Cement S.A.

Wnioski:

 1. Skurcz betonu pomiędzy mieszankami na cemencie CEM III i CEM II w 56 dniu badania różni się bardzo nieznacznie - 0,01 mm/m, przyrost skurczu jest podobny.
 2. Ilości zaprawy w składach receptur były podobne, w receptach nr 1 stosunek w/c był mniejszy o ok.0,12. Z tego powodu można dopatrywać się różnicy w wartościach skurczu porównując recepty nr 2. Wspomnieć należy, że w obydwu przypadkach uzyskiwane wartości skurczu są na niskim poziomie poniżej 0,40 mm/m.
 3. Maksymalne temperatury mieszanek na CEM II/B-V były wyższe od mieszanek na cemencie hutniczym, a różnica wahała się w granicach do 0.7ºC. Największym przyrostem temperatury charakteryzowały się mieszanki na CEM II/B-V 42,5 R-HSR. Jednak różnica w tym przypadku jest nieznaczna i wyniosła 1,1ºC.
 4. W przypadku betonu na CEM II widoczny jest szybszy przyrost temperatury niż w betonie na CEM III (recepta nr 2). Moment uzyskania maksymalnej temperatury jest przesunięty o 9 h dla recepty nr 1. Odwrotna sytuacja ma miejsce dla recepty nr 3 na CEM II z udziałem plastyfikatora BV18c w ilości 0,8%. Moment uzyskania maksymalnej temperatury jest opóźniony względem CEM III o 9 h. Wynika to z faktu opóźnienia wiązania cementu przez zastosowaną domieszkę.
 5. Mając na uwadze porównywalny skurcz mieszanek wykonanych na CEM III oraz CEM II/B-V jak również zbliżone wartości temperatur mieszanek można z powodzeniem zastosować cement CEM II/B-V 42,5 R-HSR podczas wykonywania szczelnych płyt w technologii “białej wanny”.

 

Analizując wyniki badan oraz wnioski można bez ryzyka postawić tezę, że w obiektach gdzie wymagana jest wysoka szczelność betonu, możemy bez obawy o jakość i parametry techniczne betonu, zastosować cement CEM II B-V 42,5 R HSR w zamian za CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA

Artykuły powiązane

Dekarbonizacja miast zależy w dużym stopniu od współpracy samorządów z sektorem budowlanym. Poznaj rolę Lafarge w tym procesie!

Do produkcji materiałów budowlanych zużywamy zasoby naturalne naszej planety i wykorzystujemy energię. Zagrożenie przeludnieniem oraz efekt globalizacji stają się wyzwaniem dla nas wszystkich.

Produkty EPS Izolbet zostały wpisane na listę ZUM (zielone urządzenia i materiały), która pomaga wnioskodawcom programu Czyste Powietrze w wyborze materiałów spełniających odpowiednie kryteria techniczne.

Sposób na betonozę

Betonoza w ostatnich latach stała się negatywnym symbolem rewitalizacji polskich miast i miasteczek. Źródeł zjawiska należy jednak dopatrywać się, nie tyle w materiale a sposobie jego wykorzystania.

Obecnie sektor budowlany odpowiada aż za 38 proc. emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. To bardzo dużo, dlatego ograniczenie emisji w tym dziale gospodarki stanowi jeden z ośmiu priorytetów strategii europejskiego Zielonego Ładu.

Lafarge, producent innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań budowlanych, należący do Grupy Holcim, uzyskał Deklarację Środowiskową Typu III EPD dla niskoemisyjnych cementów i betonów produkowanych w Polsce.

Beton jest drugim po wodzie, najczęściej używanym materiałem w budownictwie. Jego zrównoważona produkcja ma olbrzymi wpływ na zieloną transformację i dekarbonizację branży.

Setka miast, w których zamieszkuje 12 proc. mieszkańców Europy, uczestniczy w misji Unii Europejskiej na rzecz inicjatywy Neutralne Klimatycznie i Inteligentne Miasta do 2030 r.

Dzięki kolejnym umowom typu fizyczne PPA, które tym razem zostały podpisane z firmą KGAL, Lafarge przybliża się do osiągnięcia celu 100% energii ze źródeł odnawialnych oraz wspiera rozwój OZE w Polsce.

LafaLafarge Polska sfinalizował proces przejęcia udziałów w HM Factory, wchodząc tym samym na rynek prefabrykacji betonowej w Polsce.

Lafarge i Globtank gotowe do stworzenia pierwszego na świecie zbiornika betonowego na wodę pitną w technologii wydruku 3D. Poznaj szczegóły!

Lafarge podpisał umowę z firmą RWE Supply & Trading na dostawy energii elektrycznej z farm wiatrowych Windfarm Polska III, która zaspokoi 20 proc. zużycia Lafarge w Polsce.

Zielona moc Lafarge. Chcemy utrzymać naszą pozycję pracodawcy pierwszego wyboru, ponieważ to nasi ludzie są motorem pozytywnych zmian.

Cementownia Kujawy stanie się pierwszą w Polsce oraz jedną z pierwszych na świecie zeroemisyjnych cementowni.

Wywiad z Mateuszem Piotrowskim, Dyrektorem Komunikacji i Relacji Zewnętrznych w Lafarge.

„Eco Mural” - to konkurs na autorski projekt muralu, którego celem jest przedstawienie w kreatywny i prosty sposób działań Lafarge i Geocycle w Polsce na rzecz dekarbonizacji budownictwa.

W 2021 Lafarge w Polsce zadeklarował stopniowe odejście od produkcji podstawowych cementów portlandzkich do roku 2025

Lafarge w Polsce sukcesywnie kontynuuje wprowadzenie modelu GOZ do swojej działalności, dlatego uruchamia dwa kolejne projekty inwestycyjne o wartości blisko 41 mln zł. 

Lafarge w Polsce podpisał warunkową umowę przejęcia pięciu zakładów produkcji betonu towarowego od OL-TRANS, lidera gotowych mieszanek betonowych w Trójmieście.

W Cementowni Kujawy, należącej do Lafarge w Polsce (Grupa Holcim), wprowadzona zostanie unikatowa technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

Cement to podstawowy materiał budowlany, któremu zawdzięczamy powstanie całej infrastruktury. Dlatego redukcja jego śladu węglowego ma ogromne znaczenie dla przyspieszenia dekarbonizacji budownictwa.