Spoiwo drogowe Gruntar HSD 32,5

Hydrauliczne spoiwo drogowe szybkowiążące HRB E4.

Spoiwo GRUNTAR 32,5 jest wytwarzanym na bazie klinkieru portlandzkiego i odpowiednio wyselekcjonowanych dodatków mineralnych hydraulicznym spoiwem drogowym, szybkowiążącym HRB o klasie wytrzymałości - E4 (wg PN-EN 13282-1).

gruntar-logo.png

 

Korzyści z zastosowania produktu

szybkie przyrosty wytrzymałości porównywalne z cementem

zmniejsza ilość dozowanego spoiwa na 1m2 stabilizowanej powierzchni do poziomu porównywalnego z cementem

skraca czas oczekiwania na poprawę parametrów wytrzymałościowych gruntu

znacznie przyspiesza prace związane z przygotowaniem podłoża - użycie GRUNTARA 32,5 zapewnia szybki przyrost nośności gruntu z jednoczesnym zmniejszeniem jego nasiąkliwości i plastyczności

zwiększa odporność na wtórne rozmiękanie gruntu, jakie można zaobserwować w przypadku stosowania np. wapna

 

Parametry techniczne

Właściwości fizyko-chemiczne produktu (wartości średnie)

Wytwarzanego w Lafarge Cement S.A.

Wymagania normowe wg PN-EN 13282-1

Początek czasu wiązania [min]

> 140

≥ 90

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach [MPa]

> 16,0

≥ 16,0

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach [MPa]

≥ 32,5, ≤ 52,5

≥ 32,5, ≤ 52,5

Skład [%]

na żądanie klienta

na żądanie klienta

Zawartość siarczanów wyrażona jako SO3 [%]

≤ 3,1

≤ 4

Stopień zmielenia masa pozostałości na sicie 90 µm [%]

< 5

≤ 15

Stałość objętości (rozszerzalność) [mm]

< 10

≤ 10

 

Zastosowanie

Spoiwo - GRUNTAR 32,5, przeznaczone jest do szerokiego spektrum prac ziemnych w budownictwie komunikacyjnym a w szczególności do:

 • przygotowania materiałów na podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinające oraz wykorzystywanym w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury,
 • wykonywania podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej gruntów stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR7 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”,
 • wzmacniania gruntu przy budowie  nasypów  i warstw nasypów zgodnie z wymaganiami  normy PN-S-02205,
 • wzmacniania i uszczelniania podłoży na składowiskach odpadów oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych,
 • wzmacniania słabego podłoża gruntowego oraz doprowadzenia do grupy nośności G1 zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZU nr 43 poz. 430 z 1999r z późniejszymi zmianami),
 • wytwarzania mieszanek mineralnych związanych spoiwem hydraulicznym zgodnie z wytycznymi WT5 i wymaganiami normy PN-EN 14227-5,
 • stabilizacji gruntów  spełniających warunek mrozoodporności.
 

Dokumenty do pobrania

 • Karta produktowa spoiwa Gruntar HSD 32,5 (pdf, 1.85 MB)
 • Certyfikat zgodności HRB E4 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 65.29 KB)
 • Certyfikat zgodności HRB E4 dla cementowni Kujawy (pdf, 835.95 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych HRB-E4 dla cementowni Małogoszcz (pdf, 236.53 KB)
 • Deklaracja właściwości użytkowych HRB E4 dla cementowni Kujawy (pdf, 1.22 MB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli HRB E4 dla cementowni Małogoszcz wrzesień 2020 (pdf, 66.19 KB)
 • Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli HRB E4 dla cementowni Kujawy grudzień 2020 (pdf, 59.98 KB)