Cement CEM II/B-V 32,5 R

Cement do produkcji betonu towarowego, przeznaczony do ogólnego zastosowania
CEM II/B-V 32,5 R to cement portlandzki popiołowy klasa wytrzymałości 32,5 R o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Korzyści z zastosowania produktu

Wydłuża czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych świeżej mieszanki.
Zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie.
Poprawia urabialność i pompowalność świeżej mieszanki betonowej.
Poprawia szczelność betonu.
Zwiększa odporność zapraw i betonów na korozję siarczanową.
Minimalizuje ryzyko wystąpienia wykwitów węglanowych.
 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

4237 cm2/g

3599 cm2/g

Początek czasu wiązania

243 min

278 min

Koniec czasu wiązania

346 min

394min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

20,3 MPa

18,4 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

45,7 MPa

48,4 MPa

Gęstość właściwa

2,83g/cm3

2,84g/cm3

Wodożądność

25,90

29,10

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,28

2,76

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,060

0,068

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

1,09

1,34

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Zastosowanie

  • Do wytwarzania betonu zwykłego w klasach wytrzymałości od C8/10 do C30/37.
  • Do jastrychów i posadzek.
  • Do towarowych zapraw murarskich – ściany nadziemne oraz fundamentowe w gruntach suchych i nawodnionych.
  • Do produkcji prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczków, pustaków), dojrzewających w warunkach naturalnych lub podwyższonej temperaturze.
  • Do stabilizacji gruntów i wytwarzania chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych i drogowych.

 

Charakterystyka produktu

Cechy produktu
  • wydłużony czas urabialności przygotowanej przy jego użyciu mieszanki betonowej.
  • niski skurcz przygotowanego przy jego użyciu betonu.
  • wysokie wytrzymałości w długich okresach dojrzewania.
  • bardzo korzystny wpływ na pompowalność mieszanki betonowej.
Warunki stosowania

Cement CEM II/B-V 32,5 R przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji - oddziaływania środowiska na beton z wyjątkiem klas XA2 oraz XA3 tj. agresji chemicznej wywołanej siarczanami (z wyjątkiem ich pochodzenia morskiego) oraz z wyjątkiem klas ekspozycji XF2, XF3 oraz XF4, tj. nie powinien być stosowany w warunkach umiarkowanego i silnego nasycenia elementu betonowego wodą (również z solami odladzającymi) i poddawania go intensywnemu cyklicznemu zamrażaniu i rozmrażaniu.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia.

Gwarancja

Cement CEM II/B-V 32,5 R objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI) zgodnych z DWU.

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania cementu właściwe dla zachowania właściwości użytkowych cementu zgodne z DWU oraz gwarantujące redukcję chromu (VI):

 

1. Cement należy przechowywać w zamkniętych silosach, zabezpieczonych przed wnikaniem wilgoci i powietrza.

2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od gwarantowanego okresu producenta liczonym od daty zakupu na dokumentach towarzyszących.