Cement HSR 52,5

Cement do zadań specjalnych
HSR 52,5 N to cement portlandzki klasy wytrzymałości 52,5 N o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1, wysokiej odporności na działanie agresji siarczanowej oraz niskiej zawartości alkaliów.

 

hsr-52-logo.png

 

 

Doradztwo techniczne

Znajdź przedstawiciela

 

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Korzyści z zastosowania produktu

Doskonałe parametry mechaniczne

Wysoka odporność na agresję chemiczną

Duża wytrzymałość

Trwałość

 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Kujawy

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

4216 cm²/g

Początek czasu wiązania

249 min

Koniec czasu wiązania

320 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

30,6 Mpa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

60,9 MPa

Gęstość właściwa

3,23 g/cm³

Wodożądność

29,80

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,66

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,060

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,14

Zawartość Al2O3

3,91

Zawartość C3A

1,57

Zawartość C4AF + 2C3A

18,7

Zawartość C3S

48,1

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu 
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

 

Zastosowanie

  • do wytwarzania betonów mostowych klasy B45 i wyższej,
  • do wykonywania nawierzchni drogowych i lotniskowych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych,
  • do wykonywania obiektów hydrotechnicznych, infrastrukturalnych oraz budownictwa ekologicznego (np. składowisk odpadów czy oczyszczalni ścieków),
  • do wykonywania konstrukcji budowli, prefabrykatów żelbetowych i sprężonych narażonych na działanie środowisk agresywnych (takich jak woda morska, ścieki komunalne i przemysłowe czy wody podziemne).

 

Charakterystyka produktu

Cechy produktu
  • bardzo wysoka wytrzymałość końcowa
  • dobra dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania
  • wysoka odporność na agresję chemiczną, szczególnie siarczanową
  • niska zawartość alkaliów Na2O eq
  • niska zawartość glinianu trójwapniowego C3A
  • niska zawartość tlenku glinu Al2O3
Warunki stosowania

Cement HSR 52,5 przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami i skórą może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. 

Gwarancja

Cement HSR 52,5 objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymywanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI) zgodnych z DWU.

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania cementu właściwe dla zachowania właściwości użytkowych cementu zgodne z DWU oraz gwarantujące redukcję chromu (VI):

 

1. Cement należy przechowywać w zamkniętych silosach, zabezpieczonych przed wnikaniem wilgoci i powietrza.

2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od gwarantowanego okresu producenta liczonym od daty zakupu na dokumentach towarzyszących.

 

Produkty powiązane