Dynamik SP CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R

eco epd logoeco epd logo

Główne zastosowania

 • produkcja prefabrykatów wielkowymiarowych i sprężonych;
 • produkcja suchych mieszanek;
 • produkcja betonu komórkowego.
Image
Cement CEM II/B-V 42,5 R - HSR

Cement DYNAMIK SP - CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R to ekologiczne rozwiązanie dla prefabrykacji zapewniające znacznie niższy ślad węglowy w stosunku do cementów CEM I 52,5 R o podobnych parametrach Zastosowanie tego cementu pozwala na całkowitą rezygnację ze stosowania CEM I 52,5 R przy jednoczesnej poprawie cech fizykochemicznych betonów, zapraw i suchych mieszanek.

 

Opis produktu


Cement DYNAMIK SP – CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R to cement portlandzki wieloskładnikowy o klasie wytrzymałości 52,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) spełniający wymagania normy PN-EN 197-1. Cement dedykowany jest wszędzie tam, gdzie kluczowe jest uzyskanie bardzo wysokich parametrów w krótkim okresie czasu czyli min. prefabrykaty wielkowymiarowe, elementy sprężone, produkcja suchych mieszanek i betonu komórkowego.

 

Korzyści z zastosowania Dynamik SP CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R

Zmniejsza obciążenie dla środowiska (ok. 20% niższy ślad węglowy*)
Pozwala uzyskać wyższą punktację w systemach certyfikacji BREAM, LEAD i podobnych
Skraca czas do rozformowania, przenoszenia i transportu elementów
Pozwala na szybszą rotację form
Eliminacja lub ograniczenie obróbki termicznej podczas produkcji elementów prefabrykowanych
Poprawia estetykę powierzchni gotowego elementu prefabrykowanego
Ogranicza ryzyko powstawania wykwitów węglanowych
Ogranicza ryzyko wystąpienia rys skurczowych w stwardniałym betonie
Zwiększa szczelność struktury stwardniałego betonu
Ogranicza skłonności mieszanki do „bleedingu” (wysięku wody na powierzchnię)
Pozwala uzyskać bardziej intensywne zabarwienie wyrobu
Możliwość produkcji mieszanek zapraw szybkosprawnych i naprawczych


Cechy cementu Dynamik SP CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R
 

 • bardzo wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa,
 • bardzo wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania (ok. 23 MPa po 24 godzinach),
 • duża uniwersalność stosowania (dopuszczony we wszystkich klasach ekspozycji oprócz XA2 i XA3),
 • jasna barwa,
 • wysokie ciepło hydratacji,
 • ograniczony skurcz,
 • optymalna krzywa uziarnienia i wysoki stopień rozdrobnienia,
 • wysoka stabilność i powtarzalność parametrów.
   

Zastosowanie cementu Dynamik SP CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R
 

 • produkcja elementów prefabrykowanych (w tym sprężonych) o wysokich wytrzymałościach wczesnych niezależnie od warunków dojrzewania,
 • produkcja suchych mieszanek,
 • wytwarzanie betonów samozagęszczalnych SCC i betonów wysokowartościowych BWW,
 • wytwarzanie betonu komórkowego,
 • produkcja drobnowymiarowych prefabrykatów wibrowanych i wibroprasowanych,
 • produkcja dachówki cementowej,
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265.

 

Charakterystyka produktu

Oznaczenie normowe

CEM II/A-M(S-LL) 52,5R

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.lafarge.pl.

Warunki stosowania

Cement Dynamik SP CEM II/A-M(S-LL) 52,5R przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XA2 i XA3 (agresja chemiczna wywołana siarczanami).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Kontakt - Cement luzem

Znajdź przedstawiciela

 

Doradztwo techniczne

Znajdź eksperta

 

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Najnowsze artykuły

Zrównoważony rozwój Lafarge