CEM II/B-M (V-LL) 32,5R

Cement przeznaczony jest głównie do stabilizacji gruntu i podbudowy dróg. Nadaje się także do produkcji zapraw tynkarskich i murarskich oraz wytwarzania betonu towarowego.

CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R to cement portlandzki wieloskładnikowy klasy 32,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1.

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia
 

Parametry techniczne:

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

wytwarzanego w cementowni Kujawy

wytwarzanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

4092 cm2/g

3791 cm2/g

Początek czasu wiązania

190 min

246 min 

Koniec czasu wiązania

242 min

306 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach,

badana zgodnie z PN-EN 196-1

18,2 MPa

16,7 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach,

badana zgodnie z PN-EN 196-1

39,4 MPa

39,9 MPa

Gęstość właściwa

2,83 g/m3

2,81 g/m3

Wodożądność

27

26,3

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,42

2,90

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,043

0,064

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

1,02

0,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta,
 nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.
 

Zastosowanie:

Cement przeznaczony jest do:

 • stabilizacji gruntu i podbudowy dróg          
 • wytwarzania betonu zwykłego
 • wytwarzania zapraw tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych zwykłych
 • wytwarzania zapraw murarskich do murowania ścian nadziemnych oraz betonów na fundamenty ścian budynków w gruntach suchych
 • wytwarzania betonu na wielko- i drobnowymiarowe wyroby
 • prefabrykowane zwykłe, dojrzewające w warunkach naturalnych lub w podwyższonej temperaturze

Charakterystyka produktu

Cechy produktu
 • umiarkowane wytrzymałości wczesne oraz w długich okresach dojrzewania
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • niski skurcz przygotowanego przy jego użyciu betonu
 • bardzo dobra urabialność powstałej przy jego użyciu mieszanki betonowej
 • niska wodożądność
Warunki stosowania

Cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206-1 może być stosowany dla klasy betonu do C25/30 w klasach ekspozycji: X0 (brak zagrożenia agresją środowiska lub brak zagrożenia korozją), XC1, XC2, XC3 (korozja spowodowana karbonatyzacją).

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub

mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące kontroli rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki.

Gwarancja

Cement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R objęty jest 60-dniową gwarancją zgodną z DWU obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI).

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania cementu właściwe dla zachowania właściwości użytkowych cementu zgodne z DWU oraz gwarantujące redukcję chromu (VI):

 

1. Cement należy przechowywać w zamkniętych silosach, zabezpieczonych przed wnikaniem wilgoci i powietrza.

2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od gwarantowanego okresu producenta liczonym od daty zakupu na dokumentach towarzyszących.