rolltec opis

 

Parametry techniczne

Parametry nawierzchni z betonu wałowanego ROLLTEC są zgodne z zaleceniami określonymi
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej GDDKiA z 2014 roku.

 

Parametr

Wartość

Gęstość mieszanki betonowej

 2200 - 2600 kg/m3

Maksymalny czas zachowania urabialności

90 min (chyba, że podjęto odpowiednie działania technologiczne opóźniające proces wiązania cementu w mieszance betonowej np. przez zastosowanie domieszek opóźniających początek wiązania cementu)

Wymagania dotyczące cementu:

Przy produkcji betonu wałowanego stosuje się cement o właściwościach wg normy PN-EN 197-1, w klasie wytrzymałości – minimum 32,5

Wymagania dotyczące kruszyw:

Kruszywa muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 12620 oraz gwarantować uzyskanie uzgodnionych parametrów trwałościowych betonu

Wytrzymałość na ściskanie wg normy PN-EN 206-1

C25/30 lub C30/37

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu wykonuje się na próbkach sześciennych o wymiarach 150 x 150 x 150 mm lub na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm – wg normy PN-EN 12390-6

2,5 MPa (dla kategorii ruchu KR1 - KR2) oraz 3,5 MPa (dla podbudów i dla kategorii ruchu KR3 – KR7)

Oznaczenie odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej należy wykonać wg PKN-CEN/TS EN 12390-9

Minimum FT1 (z badania odporności na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zwolnione są betony przeznaczone na drogi klasy D i L, drogi leśne oraz place składowe)

Gęstość betonu, obliczana z masy wszystkich materiałów składowych i całkowitej objętości poszczególnych składników. Badanie gęstości betonu wykonuje się wg normy PN-EN 12390-7

Stopień zagęszczenia nie stwardniałej jeszcze warstwy betonu wałowanego nie może być niższy niż 96%