Gruntar 32,5 - zastosowanie

 

Zastosowanie

Spoiwo - GRUNTAR 32,5, przeznaczone jest do szerokiego spektrum prac ziemnych w budownictwie komunikacyjnym a w szczególności do:

  • przygotowania materiałów na podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinające oraz wykorzystywanym w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury,
  • wykonywania podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej gruntów stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR7 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”,
  • wzmacniania gruntu przy budowie  nasypów  i warstw nasypów zgodnie z wymaganiami  normy PN-S-02205,
  • wzmacniania i uszczelniania podłoży na składowiskach odpadów oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych,
  • wzmacniania słabego podłoża gruntowego oraz doprowadzenia do grupy nośności G1 zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZU nr 43 poz. 430 z 1999r z późniejszymi zmianami),
  • wytwarzania mieszanek mineralnych związanych spoiwem hydraulicznym zgodnie z wytycznymi WT5 i wymaganiami normy PN-EN 14227-5,
  • stabilizacji gruntów  spełniających warunek mrozoodporności.