CEMENT PORTLANDZKI ŻUŻLOWY CEM II/A-S 42,5 R opis

 

Parametry techniczne

Parametry fizyko-chemiczno-mechaniczne produktu (wartości średnie)*

Produkowanego w cementowni Małogoszcz

Powierzchnia właściwa wg Blaine’a

3810 cm2/g

Początek czasu wiązania

239 min

Koniec czasu wiązania

321 min

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

26,1 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1

58,1 MPa

Gęstość właściwa

3,06 g/cm3

Wodożądność

28,50%

Zawartość siarczanów (jako SO3)

2,82%

Zawartość chlorków (jako Cl-)

0,074%

Zawartość alkaliów (eq Na2O)

0,86%

 

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.