Strategia zrównoważonego rozwoju
  • Wyślij do
  • Drukuj
  • Ulubione
Polityka Środowiskowa

Polityka Środowiskowa LafargeHolcim stanowi integralną część ogólnej polityki spółki. Zakres polityki środowiskowej obejmuje LafargeHolcim Ltd oraz jej skonsolidowane i zarządzane kraje („LafargeHolcim”).

 

Zasady polityki


LafargeHolcim nieustannie dokłada starań, aby prowadzić działalność zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i pozytywnie wpływać na środowisko naturalne i społeczeństwo.


Grupa LafargeHolcim jest zaangażowana w prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co osiąga poprzez proces ciągłej poprawy efektywności środowiskowej, stosujące efektywne procesy zarządzania środowiskowego.


Niniejsza Polityka Środowiskowa oraz powiązane dyrektywy środowiskowe wspierają starania i zaangażowanie Grupy.
Każda jednostka operacyjna powinna stworzyć swoją własną politykę środowiskową w pełni zintegrowaną z zasadami niniejszej Polityki Środowiskowej.


Polityka Środowiskowa obejmuje cztery główne filary, do niektórych przypisane zostały zasady umożliwiające kierowaniem postępu.

 

Systemy Zarządzania


Wszystkie działania powinny być prowadzone przy zastosowaniu efektywnego Systemu Zarządzania Srodowiskowego (ang. EMS), tak, aby właściwie zarządzać zakresem odpowiedzialności środowiskowych orz efektywnością środowiskową.

 

Wszystkie działania powinny być zgodne z ustawami, przepisami i standardami środowiskowymi mającymi zastosowanie do naszych produktów i działalności oraz wpisywać się w inicjatywy braży oraz wymagania wewnętrzne.
Promujemy nasze zaangażowanie poprzez szkolenia i integrację procesów biznesowych.

 

Oceniamy politykę i praktyki środowiskowe naszych głównych dostawców i podwykonawców w trakcie procesu ich wyboru. Oczekujemy, aby nasi podwykonawcy i dostawcu respektowali naszą politykę i procedury środowiskowe i działali zgodnie z nimi.


Badamy zachowanie należytej staranności w związku z procesami przejęcia i zbycia.

 

Zachęcamy do rozwijania i rozpowszechniania technologii przyjaznych dla środowiska. Korzystamy z bezpiecznych technologii oraz procedur operacyjnych, aby zredukować narażenie naszych pracowników i społeczności na środowiskowe czynniki ryzyka.


Przeprowadzamy studium oddziaływania środowiskowego i społecznego (ang. ESIA) przy wybieraniu terenów niezagospodarowanych lub podczas realizacji znaczących projektów i modyfikacji w istniejących lokalizacjach.
Przykładamy nasze zaangażowanie na działania, ustalając cele i zadania korporacyjne, a także monitorując ich realizację.

 

Oddziaływanie środowiskowe

 

Oceniamy i dokonujemy pomiarów wpływu na środowisko, ciągle ulepszając procesy, narzędzia i zdolności oraz promując dobre praktyki w naszej branży. Przeprowadzamy analizę wpływów w całym cyklu życia naszych produktów i rozwiązań. 

 

Uwalnianie zanieczyszczeń: tworzymy i wdrażamy skuteczne sposoby kontroli monitorowania, ograniczania lub zapobiegania uwalniania zanieczyszczeń do środowiska (powietrza, wody i gleby) w trakcie naszych działań.


Zmiany klimatyczne: redukujemy oddziaływanie na zmiany klimatyczne poprzez:

 

  • Tworzenie, produkcję lub promocję innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz rozwiązań,
  • Optymalizację zużycia energii oraz promowanie wydajności energetycznej, odzyskiwania energii oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
  • Redukcję wykorzystywania nieodnawialnych źródeł energii, a tam, gdzie jest to bezpieczne oraz technologicznie i ekonomicznie właściwe, wprowadzenie na ich miejsce surowców zastępczych, paliw alternatywnych i biomasy.

 

Woda: redukujemy nasz wpływ na zasoby wodne, ograniczając pobór wody poprzez stosowanie recyklingu, promowanie oszczędnego gospodarowania wodą oraz odpowiedzialne zarządzanie zrzutami wody.

 

Odbudowa/rekultywacja kamieniołomów/kopalń: tworzymy plan rekultywacji/odbudowy wszystkich kopalń, który bierze pod uwagę potrzeby i oczekiwania naszych udziałowców oraz tam, gdzie jest to wykonalne i właściwe, promuje tworzenie siedlisk gatunków dziko żyjących oraz wspiera ochronę gatunków.

 

Bioróżnorodność: realizujemy plany zarządzania bioróżnorodnością stworzone dla wszystkich obszarów wydobycia oraz podejmujemy działania mające na celu ochronę ważnych terenów lub siedlisk, a także umożliwiamy ochronę pozostałości historycznych odkrytych podczas rozbudowy zakładów lub działań kopalń.

 

Oddziaływanie lokalne: Oceniamy oraz odpowiednio łagodzimy skutki naszego oddziaływania na sąsiadujące społeczności lokalne w odniesieniu do pyłów lotnych, hałasu, wibracji czy ruchu drogowego.

 

Wykorzystanie zasobów


Tam, gdzie jest to możliwe, ponownie wykorzystujemy, odzyskujemy i/lub przetwarzamy odpady w naszych procesach produkcyjnych, ograniczamy produkowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, stosując bezpieczne i odpowiedzialne metody.

 

Relacje z interesariuszami, monitorowanie, sprawozdawczość

 

W stosunku do naszych udziałowców jesteśmy otwarci, uczciwi i wiarygodni. Podajemy do publicznej wiadomości informacje dotyczące zgodności naszych działań z przepisami, wydajności oraz postępów. Informujemy naszych interesariuszy o naszych działaniach i produktach, przyjmując ich informacje i opinie oraz zachęcając do prowadzenia otwartego dialogu. Proaktywnie współpracujemy z prawodawcami oraz organami nadzorczymi, oceniając wykonalność, oddziaływanie oraz koszty i korzyści proponowanych ustaw, przepisów i standardów.


Polityka została zatwierdzona przez Komitet Wykonawczy Grupy 23 października 2015 oraz weszła w życie 2 listopada 2015.

  • Wyślij do
  • Drukuj
  • Ulubione

Raport Zrównoważonego Rozwoju

 

Plan 2030 - Zobacz film

(Kliknij w powyższy obrazek)

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.