Nasze Inicjatywy
 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione
Referencje

Grupa LafargeHolcim utworzyła dwa panele, których zadaniem jest krytyczne spojrzenie na działania Grupy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Pierwszy został utworzony w 2003 roku. Jego członkowie pracują m. in. nad zwiększeniem wydajności i usprawnieniem zarządzania w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Z kolei panel doradczy stworzony w 2006 r. pomaga Grupie LafargeHolcim  rozwijać jej strategię różnorodności biologicznej.

Jak działa panel?

Począwszy od 2003 r. zespół spotyka się dwa razy w roku, aby opracować rekomendacje dotyczące:

 

 • stosunek do zarządzania zrównoważonym rozwojem,
 • wyników w zakresie ochrony środowiska i prospołecznych działań firmy.


Podczas zebrań panelu omawiane są różnorodne kwestie, m. in.: różnorodności i niedyskryminacji w ramach Grupy LafargeHolcim, przyjaznego środowiska pracy, zrównoważonego budownictwa, publicznej pozycji LafargeHolcim ...

 

Dokonano również wyboru dziesięciu członków panelu, którzy będą wspierać Grupę przy określaniu i wdrażaniu udoskonaleń na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Zostali oni upoważnieni do dokonywania oceny wyników działań Grupy w tym zakresie oraz do wysuwania niezależnych i przejrzystych propozycji ewentualnych udoskonaleń.

Czynniki ekonomiczne

F.A.Q. / Najczęściej zadawane pytania 1 : Philippe Lévêque – Dyrektor Wykonawczy CARE Francja

Nabycie przedsiębiorstw Orascom Cement oraz L&T Concrete, umacniające dotychczasową ważną pozycję spółki na arenie międzynarodowej sprawiło, że rynki rozwijające się stają się ważnym strategicznym bodźcem do wzrostu spółki w przyszłości.

 

Kwestie społeczne zatem nabierają jeszcze większego znaczenia dla Grupy. Wyrażamy uznanie dla zdecydowanych działań LafargeHolcim w dziedzinie praw człowieka i dialogu społecznego, jakie zostały rozpoczęte przed nabyciem ww. przedsiębiorstw oraz składamy nasze gratulacje. Istotne znaczenie ma dla LafargeHolcim kontynuowanie dotychczasowych działań oraz umieszczenie wymienionych nowych ograniczeń na mapie społecznej odpowiedzialności Grupy.

 

Ufamy, że LafargeHolcim przeznaczy niezbędne środki na opracowanie mechanizmów, które umożliwią pełne wyrażenie potencjału wzrostu, będącego wynikiem działalności Grupy (zatrudnienie, łańcuch dostaw), na rzecz społeczności biednych.


F.A.Q. / Najczęściej zadawane pytania 2 : Karina Litvack, F&C Asset Management

Przyszłość LafargeHolcim powiązana jest z gospodarkami wschodzącymi, których wzrost gospodarczy, migracja do miast oraz rozwój infrastruktury przyczynią się do sukcesu firmy. Koncentracja niniejszego raportu na Chinach oraz nabyciu przedsiębiorstwa Orascom Cement podkreśla determinację spółki odnośnie włączenia zrównoważonego rozwoju do jej strategii rozwojowej.

 

Dotychczasowe dane są obiecujące: udoskonalenia technologiczne w Chinach doprowadziły do poważnej redukcji emisji dwutlenku węgla na tonę, a ponadto recykling odpadów gipsowych pochodzących z pobliskich elektrowni pokazuje, w jaki sposób strategia LafargeHolcim w zakresie ekologii przemysłowej może przynieść praktyczne korzyści na dużą skalę. LafargeHolcim zaczyna także wzmacniać swój wpływ w następujący sposób:

 

 • Poprzez wywieranie presji na swoich klientach w zakresie wybierania bardziej proekologicznych rozwiązań, np. cement o obniżonej zawartości klinkieru oraz lepsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa;

 • Poprzez zachęcanie do reform w sferze polityki, np. rola pełniona przez p. Bruno Lafont'a w organie doradczym przy Naczelniku miasta Chongqing.

 

Prawdziwe wyzwania istnieją nadal: pomimo kryzysu finansowego zużycie cementu będzie nadal rosło o wiele szybciej niż dotychczasowe oszczędności LafargeHolcim w zakresie zużycia węgla.

 

W miarę tempa wzrostu kosztów węgla, będącego polityczną odpowiedzią na zmianę klimatu, LafargeHolcim będzie zmuszona do dokonania kolejnych zmian w dziedzinie gospodarki węglem, jeżeli będzie chciała przetrwać to wyłaniające się zagrożenie dla jej modelu działalności.


Czynniki społeczne

F.A.Q. / Najczęściej zadawane pytania 1 : Marion Hellmann, BWI (ang. Building and Wood Workers’ International)

Marion Hellmann, BWI - Międzynarodowa Organizacja Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego

 

Licząc od 2007 r. podwojeniu uległ już wcześniej wysoki wskaźnik wypadków śmiertelnych w grupie wykonawców i podwykonawców współpracujących z LafargeHolcim! Spółka obiecała podjąć działania zgodne z wytycznymi społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz w sposób dogłębny zajmie się problemami dotyczącymi dostawców, wykonawców i podwykonawców.

 

W wielu krajach rozwijających się w dużym stopniu rozpowszechniony jest system oparty na współpracy z wykonawcami i podwykonawcami. Pracowników zatrudnia się do wykonania konkretnych projektów, bez ubezpieczenia na czas bezrobocia czy ubezpieczenia zdrowotnego, czemu towarzyszy niepewność zatrudnienia oraz brak ochrony socjalnej, a zarobki i warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia. Najlepiej byłoby, gdyby spółka LafargeHolcim w miarę możności zatrudniała w sposób bezpośredni wszystkich pracowników. Jednakże zaspokojenie sezonowych potrzeb wymaga zatrudnienia podwykonawców.

 

Naszym zdaniem:

 

LafargeHolcim powinna zapewnić, aby jej dostawcy, wykonawcy oraz podwykonawcy przestrzegali zobowiązań wobec wszystkich pracowników zgodnie z przepisami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz aby płacili składki na ubezpieczenie społeczne i emerytalne swoich pracowników.

 

 • Dostawcy, wykonawcy i podwykonawcy powinni spełniać wymóg dotyczący wyznaczenia odpowiedniej osoby do prowadzenia spraw w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, a także wymóg dotyczący uczestnictwa w spotkaniach na temat bezpieczeństwa.

 • Spółka LafargeHolcim powinna zapewnić, aby osoby pracujące na zasadach zatrudnienia w sposób bezpośredni nie były klasyfikowane jako osoby samozatrudnione (fikcyjne samozatrudnienie).

 • Wszyscy pracownicy powinni otrzymać sporządzoną na piśmie umowę o pracę.


F.A.Q. / Najczęściej zadawane pytania 2 : Frank Rose – niezależny ekspert, były wiceprezes Grupy

Frank Rose – niezależny ekspert, były wiceprezes Grupy, zajmujący się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, spółka ICI plc

 

Od momentu wejścia w skład Panelu wysoko oceniam znaczące dyskusje oraz otwartość, z jaką LafargeHolcim słucha wniosków Panelu i odpowiada na postawione pytania. Zobowiązanie w zakresie trwałych zanieczyszczeń, polegające na dokonaniu oceny wszystkich pieców jest realizowane zgodnie z planem, a dane pokazują, iż większość pieców działa zgodnie z odpowiednimi standardami.

 

Kolejnym krokiem powinno być wyjaśnienie zamierzeń dotyczących poziomu kontroli oraz sposobu określania i realizacji priorytetów w zakresie usprawnień, w tym program ciągłego monitorowania. Postęp w dziedzinie bezpieczeństwa jest ograniczony, przy czym łączna liczba wypadków śmiertelnych jest znacznie wyższa. Obniżyła się liczba wypadków śmiertelnych, ale nadal odnotowano 5 wypadków śmiertelnych, natomiast liczba wypadków śmiertelnych w grupie wykonawców uległa podwojeniu licząc od 2007 r. Rozwiązanie tego problemu w dużej części wskazane jest w raporcie LafargeHolcim, gdzie czytamy, iż w przypadkach, gdy LafargeHolcim wywierała silny wpływ na wykonawców, wyniki ich pracy były znacznie lepsze. Badanie przypadku zakładu Xinpu potwierdza tezę, iż przykłady dobrych praktyk można znaleźć w samej spółce LafargeHolcim. Ponadto powinny one być rozpowszechnione we wszystkich jednostkach wchodzących w skład Grupy.

 

Opracowanie ogólnego systemu bezpieczeństwa i higieny pracy jest mile widziane. System taki powinien obejmować działania w zakresie zapobiegania i ochrony oraz liczbę przypadków zachorowań na choroby zawodowe.


F.A.Q. / Najczęściej zadawane pytania 3 : Éric Brassart – Europejska Rada Zakładowa

Pochwalam fakt przywiązywania przez LafargeHolcim dużej wagi do zagadnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ambitne cele utrzymane pomimo kryzysu gospodarczego.

 

Ponadto doceniamy działania na rzecz zarządzania stresem oraz ich powiązanie z dobrym samopoczuciem pracowników, a także zachęcamy LafargeHolcim do kontynuowania dotychczasowych wysiłków. Jednakże mam wrażenie, że można byłoby pogłębić działania w zakresie szkoleń na poziomie operacyjnym, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, gdzie komunikacja jest trudniejsza.

 

Na koniec pragnę stwierdzić, iż zdecydowanie popieram obecne wysiłki LafargeHolcim w dziedzinie rozpowszechniania kultury bezpieczeństwa w nowonabytych spółkach oraz chciałbym, aby były one kontynuowane.


Czynniki środowiskowe

F.A.Q. / Najczęściej zadawane pytania 1 : Alastair Mcintosh, Centrum Ekologii Człowieka

W ubiegłym roku usłyszałem o przypadku, kiedy to były pracownik LafargeHolcim kiedyś powiedział podczas konferencji, iż „Różnorodność biologiczna to świetna sprawa, ale my tu musimy prowadzić firmę!" Jednakże wypowiedź tę przytoczono jako przykład postępu dokonanego przez spółkę LafargeHolcim w ostatnich latach.

 

Obecnie kierownictwo wyższego szczebla po prostu nie byłoby w stanie zaakceptować rozdzielenia różnorodności biologicznej i działalności firmy. Ambicje spółki LafargeHolcim w zakresie zrównoważonego rozwoju na 2012 r. obejmują cele uzgodnione z powołanym przez nią Międzynarodowym Panelem Doradczym ds. Różnorodności Biologicznej. Pochwalam to podejście, a także otwartość z jaką LafargeHolcim stawia czoła potencjalnym kwestiom kontrowersyjnym, takim jak problemy Ugandy i Bretanii, wspomniane na niniejszej stronie. Podobnie przejrzystość w sprawie Wyspy Harris kilka lat temu doprowadziła do porzucenia przez LafargeHolcim projektu, który był nie do zaakceptowania ze względów środowiskowych, jaki firma odziedziczyła w związku z nabyciem podmiotu gospodarczego.

 

Zdecydowałem się dołączyć do grona członków panelu firmy - dostrzegłem uczciwość działań firmy - oraz ucieszyłem się na wieść, iż mieszkańcy Wyspy Harris opowiedzieli się w wyborach za zbadaniem możliwości osiągnięcia statusu parku narodowego. Dla mnie stanowiło to usprawiedliwienie kosztownej decyzji LafargeHolcim oraz pokazało dążenie do osiągania zysku, ale nie kosztem wartości.


F.A.Q. / Najczęściej zadawane pytania 2 : Jean-Paul Jeanrenaud, WWF (Światowy Fundusz na Rzecz Środowiska Naturalnego)

Dzięki naszej współpracy oraz dzięki utworzeniu Panelu Interesariuszy spółka LafargeHolcim w istotny sposób przyczyniła się do redukcji swojego śladu ekologicznego, ustanawiając jednocześnie punkt odniesienia dla całego sektora materiałów budowlanych.

 

A zatem z przyjemnością odnawiamy naszą współpracę. Zachęcająco wygląda poprawa wyników LafargeHolcim w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla w 2008 r. Jednakże WWF zwraca się do LafargeHolcim z prośbą o opracowanie ambitnego planu działania oraz celów wyrażonych w konkretnych liczbach, zwłaszcza dla działalności firmy w krajach rozwijających się, gdzie sektor budowlany rośnie w szybkim tempie. WWF oczekuje od LafargeHolcim odgrywania konstruktywnej roli podczas negocjacji klimatycznych ONZ oraz promowania globalnych uzgodnień w zakresie bezwzględnych pułapów emisji dla krajów rozwiniętych, a także pokazywania gospodarkom wschodzącym przykładów dróg rozwoju charakteryzujących się niskim zużyciem węgla. WWF oczekuje od LafargeHolcim  zademonstrowania podobnej roli odnośnie trwałych zanieczyszczeń w ślad za niedawnym uzgodnieniem w sprawie redukcji globalnej podaży rtęci, podjętym podczas sesji Rady Zarządzającej Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych. WWF będzie współpracować z LafargeHolcim na rzecz umocnienia strategii firmy w zakresie trwałych zanieczyszczeń oraz udzieli wsparcia przy opracowywaniu solidnego i przejrzystego programu monitoringu i raportowania.

 

WWF wyraża przekonanie, iż w związku z realizacją naszego nowego i rozszerzonego wspólnego programu prac (w tym gospodarka zasobami wodnymi) nadal będziemy odgrywać czołową rolę oraz dawać pozytywny przykład przedsiębiorstwom na całym świecie.


F.A.Q. / Najczęściej zadawane pytania 3 : Livia Tirone, architekt

Jako architekt zaangażowany od 20 lat w upowszechnianie budownictwa zrównoważonego, wchodzący w skład atrakcyjnego panelu interesariuszy LafargeHolcim, który przyczynia się do konsolidacji strategii LafargeHolcim w kierunku zrównoważonego rozwoju, swoje doświadczenie z uczestnictwa w panelu oceniam jako bardzo ważne.

 

Sukcesy LafargeHolcim w realizacji celów dotyczących redukcji emisji oraz podnoszenia bezpieczeństwa w procesie produkcji przy jednoczesnym podnoszeniu dobrobytu lokalnych społeczności, z którymi spółka współpracuje, stanowią solidny dowód na to, iż nawet największe organizacje mogą dokonać przekształceń oraz dostosować się do wyzwań środowiskowych i społecznych, jakie stawia wymóg w postaci zrównoważonego rozwoju. Pragnęłabym, aby w przyszłości w coraz większym stopniu uznawano cement i beton za istotne składniki budownictwa zrównoważonego oraz aby produkty te wchodziły w skład rozwiązań dostosowanych do lokalnego klimatu i kultury, przynosząc korzyści w postaci poprawy zdrowia i komfortu, a także obniżonego zapotrzebowania na surowce. Beneficjentami tych przedsięwzięć byliby mieszkańcy terenów, na których LafargeHolcim prowadzi swoją działalność.

 

Solidne zaangażowanie LafargeHolcim w realizację ważnych celów z zakresu ochrony środowiska (pomimo obecnej sytuacji na rynkach) oraz bardzo pozytywne i udane osiągnięcia na poziomie społeczności lokalnych stanowią wiadomości pozytywne i zachęcające, które, mam nadzieję, zostaną przekazane grupie kanałami wewnętrznymi i zewnętrznymi.


F.A.Q. / Najczęściej zadawane pytania 4 : Cornis Van Der Lugt, UNEP (Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych)

Jestem pod wrażeniem postępu dokonanego przez LafargeHolcim w dziedzinie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Pozostałe wyzwania to potrzeba ciągłego postępu oraz wytyczania celów na dalsze lata (po roku 2010), większe wykorzystanie paliw alternatywnych, a także sposoby obniżania zawartości klinkieru.

 

Istotne znaczenie ma inwestowanie w badania i rozwój w tej dziedzinie. Oczekuję, iż LafargeHolcim będzie odgrywać czołową rolę w dziedzinie promowania technologii przyjaznych dla środowiska oraz produktów ekologicznych w celu wspierania budownictwa zrównoważonego, a także w dziedzinie promowania uznawanych na świecie standardów w miarę wzrostu obecności spółki na rynkach wschodzących. Ważne znaczenie ma zaangażowanie spółki we wspólne działania w tej dziedzinie prowadzone w ramach Inicjatywy na Rzecz Budownictwa Zrównoważonego.

 

Pragnę również odnotować nowe zainteresowanie śladem wodnym. Branże materiałochłonne muszą w coraz większym stopniu brać pod uwagę ryzyko w postaci wpływu zmiany klimatu na dostępność zasobów wodnych oraz ewentualnych zakłóceń w dostawach wody na skalę globalną. Apeluję o spojrzenie nie tylko na wolumen zużytej wody, lecz także na wpływ wywierany przez cykl życia takich branż.

 

Na koniec pragnę wyrazić zadowolenie z działań podjętych na rzecz objęcia wszystkich obiektów spółki audytami z zakresu ochrony środowiska. Proponuję uzupełnienie tych działań poprzez uzyskanie kompletnej certyfikacji ISO 14001.


 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione

Raport Zrównoważonego Rozwoju

 

Plan 2030 - Zobacz film

(Kliknij w powyższy obrazek)

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.