Nasze Inicjatywy
 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione
Kodeks Postępowania w Biznesie

Kodeks postępowania biznesowego LafargeHolcim

Dla LafargeHolcim sukcesy w prowadzonej działalności idą w parze z przestrzeganiem przepisów dotyczących konkurencyjności. W naszej działalności postępujemy według zasad uczciwej rynkowej rywalizacji, ponieważ dzięki temu możemy oferować naszym klientom najlepsze produkty na najbardziej korzystnych warunkach. Uczciwa konkurencja stawia nas również na czele innowacyjności.

 

Wytyczne LafargeHolcim dotyczące prawa konkurencji (ang. LafargeHolcim Competition Law Directive) gwarantują, że nasza kadra zarządzająca i nasi pracownicy doskonale wiedzą, jakich praktyk biznesowych należy unikać, a także są świadomi podjętego przez firmę zobowiązania do prowadzenia działalności wedle zasad wolnej i uczciwej konkurencji.

F.A.Q. / Najczęściej zadawane pytania 1 : Przestrzeganie prawa i przepisów

Zasady ogólne

 

 • Przestrzeganie prawa leży u podstaw postępowania Grupy.
 • Ponieważ siedzibą Lafarge jest Francja, a obrót jej akcjami odbywa się na giełdach we Francji i Stanach Zjednoczonych, w niektórych przypadkach jednostki organizacyjne Grupy mogą być podporządkowane również ustawodawstwu Francji i USA.
 • Poza przestrzeganiem odpowiednich ustaw i przepisów oczekujemy od wszystkich pracowników sumiennego wykonywania obowiązków służbowych z zachowaniem najwyższego profesjonalizmu we wszystkich kontaktach z klientami, dostawcami, organami rządowymi i partnerami Grupy.
 • Pracownicy powinni zagwarantować bezstronne traktowanie wszystkich partnerów i dostawców. Kryteria wyboru dostawców, takie jak jakość, koszt czy terminowość dostaw, muszą być obiektywne i przejrzyste.

 

Przestrzeganie ustaw o konkurencji i handlu

 

 • Wytyczne Grupy w kwestiach konkurencji i handlu są zgodne z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w krajach, w których prowadzona jest działalność. Streszczenie najważniejszych reguł dotyczących konkurencji i handlu dostępne jest na stronie internetowej Grupy www.lafargeholcim.com.
 • Wszyscy pracownicy LafargeHolcim mający do czynienia z problematyką konkurencji i handlu muszą zapoznać się z regułami Grupy i przestrzegać ich w wypełnianiu obowiązków służbowych.


Przestrzeganie ustaw dotyczących korupcji

 

 • Pracownikom LafargeHolcim nie wolno proponować, obiecywać, oferować pieniędzy ani żadnych innych form wynagrodzenia, bezpośrednio czy też przez pośredników, jakiemukolwiek urzędnikowi publicznemu lub osobie prywatnej, w celu zapewnienia uprzywilejowanego traktowania lub wpłynięcia na wynik pertraktacji, którymi zainteresowana jest Grupa.

 

Przestrzeganie ustaw o transakcjach opartych na poufnych informacjach

 

 • Każda niepubliczna informacja, mogąca wpłynąć na rynkową cenę akcji LafargeHolcim, powinna być objęta klauzulą ścisłej poufności do chwili jej publicznego ujawnienia przez upoważnioną osobę zgodnie z odpowiednimi przepisami giełdowymi.
 • Pracownikom posiadającym dostęp do niepublicznych informacji nie wolno przeprowadzać żadnych transakcji akcjami Grupy, bez względu na to, czy transakcja taka dokonywana jest w jej/jego imieniu, czy w imieniu innej osoby.    

 


F.A.Q. / Najczęściej zadawane pytania 2 : Unikanie konfliktu interesów

Współpraca z konkurentami, klientami i dostawcami

 

 • Pracownik nie może dopuszczać do powstania konfliktu interesów. W tym celu musi unikać prowadzenie interesów finansowych z konkurentem, klientem lub dostawcą Lafarge poza swoimi zawodowymi obowiązkami.

 

Prezenty i korzyści

 

 • Żaden pracownik Grupy nie powinien otrzymywać środków finansowych, prezentów lub innych korzyści od konkurenta, klienta lub dostawcy.
 • Dozwolone jest jedynie przyjmowanie prezentów o niewielkiej wartości, pod warunkiem, że nie jest to gotówka, że jest to zgodne z normalnymi zwyczajami w biznesie i że nie jest to nielegalne lub sprzeczne z przepisami.

 

Działalność polityczna

 

 • Pracownicy powinni unikać sytuacji, w której moralnie lub materialnie angażują Grupę w działalność polityczną.
 • Pracownik uczestniczący w podejmowaniu decyzji przez rząd, agencje rządowe lub ciała publiczne musi zrezygnować z udziału w decyzjach, które mają wpływ na działalność Grupy.

F.A.Q. / Najczęściej zadawane pytania 3 : Troska o ludzi i otoczenie

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 • Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników jest priorytetem dla Grupy.
 • Wszyscy pracownicy powinni pracować w bezpiecznych i zdrowych warunkach. Oczekuje się od nich, że będą się do tego przyczyniać za sprawą odpowiedzialnego postępowania
 • Zasady bezpieczeństwa Grupy dotyczą wszystkich pracowników, podwykonawców i dostawców usług dla Lafarge.

 

Zapobieganie dyskryminacji i prześladowaniom

 

 • W ramach swoich zobowiązań wobec pracowników Grupa dba o równe szanse wszystkich pracowników pod względem uznania, perspektyw awansu i kariery, bez względu na ich pochodzenie i system wartości.
 • Grupa nie toleruje zachowań o poddtekście seksualnym oraz jakiejkolwiek dyskryminacji czy prześladowań na tle m.in. pochodzenia etnicznego, płci, wieku i religii.

 

Otoczenie

 

 • Strategia i kultura organizacyjna Grupy obejmuje zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przewidują one m.in.ograniczanie przyczyn zmian klimatycznych, ochronę przyrody, bardziej efektywne korzystanie z energii i bogactw naturalnych, minimalizowanie produkcji odpadów, szkodliwych wyziewów i zanieczyszczeń powietrza oraz wody, ochronę dziedzictwa, krajobrazu i biologicznej różnorodności.
 • Każdy pracownik musi uczestniczyć w realizowaniu tych zobowiązań w zakresie wynikającym z jego obowiązków służbowych.

F.A.Q. / Najczęściej zadawane pytania 4 : Ochrona aktywów grupy

Rzetelność informacji i ich ochrona

 

 • Za poufne Grupa uznaje wszystkie informacje niepubliczne, które mają charakter strategiczny, finansowy, techniczny lub biznesowy. Są to m.in. wzory czy receptury, przemysłowe know-how, plany biznesowe lub przemysłowe, plany finansowe lub strategiczne, prognozy finansowe, negocjacje biznesowe, badania marketingowe oraz informacje o klientach lub dostawcach, których ujawnienie może zaszkodzić Grupie.
 • Obowiązek ochrony poufnych informacji dotyczy również informacji, które otrzymane zostały od partnerów Grupy. Obowiązek ten nie wygasa nawet po rozwiązaniu stosunku pracy.
 • Informacji personalne o pracownikach Grupy, jej klientach i dostawcach należy traktować z należytą starannością, aby nie dopuścić do ich zniekształcenia lub nieuprawnionego ujawnienia.


Ochrona aktywów i zasobów Grupy

 

 • Każdy pracownik jest odpowiedzialny za właściwe korzystanie z aktywów i zasobów Grupy oraz za ich ochronę.
 • Obejmuje to również własność intelektualną, taką jak tajemnica handlowa, patenty, znaki firmowe i handlowe instalacje, urządzenia, aktywa i środki finansowe Grupy.


Rzetelność informacji finansowych

 

 • Raporty, księgi i zestawienia oraz sprawozdania finansowe wszystkich jednostek organizacyjnych w ramach Grupy muszą rzetelnie odzwierciedlać transakcje prowadzone przez te jednostki oraz muszą być zgodne z odpowiednimi wymaganiami prawnymi, z ogólnie przyjętymi zasadami księgowości oraz z systemem wewnętrznej kontroli obowiązującym w Grupie.
 • Od każdego pracownika oczekuje się przestrzegania zasad i wytycznych dotyczących zapisywania i dokumentowania faktur, wydatków i innych pozycji zamieszczanych w takich dokumentach.
 • Okresowe sprawozdania publikowane przez Lafarge lub przez inne jednostki organizacyjne Grupy oraz raporty sporządzane dla władz rządowych muszą prezentować pełny, uczciwy, dokładny, terminowy i zrozumiały obraz pozycji Grupy lub jej jednostek organizacyjnych.


Wewnętrzna kontrola

 

 • Odpowiedzialność za tworzenie, realizację i zarządzanie procesami kontroli wewnętrznej spoczywa na kierownictwie każdej jednostki biznesowej oraz na zarządzie Grupy.
 • Audyt wewnętrzny zapewnia niezależną ocenę wewnętrznych procesów kontrolnych oraz monitoruje realizację swych zaleceń na szczeblu każdej jednostki organizacyjnej Grupy.
 • Na wszystkich pracownikach Grupy spoczywa obowiązek współpracy z osobami sprawującymi wewnętrzne funkcje kontrolne i realizującymi procedury audytorskie.

F.A.Q. / Najczęściej zadawane pytania 5 : Stosowanie procedur i ich przestrzeganie

Stosowanie procedur

 

 • Każda jednostka organizacyjna w Grupie odpowiedzialna jest za realizację powyższych zasad, biorąc przy tym pod uwagę istniejące lokalne ograniczenia, będące konsekwencją miejscowego prawa i przepisów lub statusu formalno-prawnego swoich pracowników.
 • Grupa stara się o zawieranie stosunków partnerskich z klientami, dostawcami i stowarzyszeniami branżowymi wyznającymi takie same zasady.

 

Czujność

 

 • Pracownicy powinni dołożyć starań, by przestrzegać tych zasad oraz dbać o to, aby stosowali się do nich również inni zatrudnieni.
 • Żadna jednostka organizacyjna Grupy nie będzie mogła mścić się na osobie, która w dobrej wierze poinformowała o nieprzestrzeganiu tych zasad.

 

Zalecane postępowanie w wypadku wątpliwości

 

 • W sytuacji, gdy podjęcie decyzji zgodnej z naszymi „Zasadami postępowania w biznesie" okaże się trudne, osoba zaangażowana powinna się upewnić, że dysponuje wszystkimi istotnymi informacjami, określić zakres swojej odpowiedzialności, omówić sytuację ze zwierzchnikiem lub w razie potrzeby szukać pomocy na poziomie Grupy.

 

Wdrożenie procedur i przestrzeganie zasad

 

 • Bardziej precyzyjne zapisy niektórych punktów znaleźć można w wytycznych, statutach i innych opisach postępowania przygotowanych przez Grupę lub jej jednostki organizacyjne.
 • Niepodporządkowanie się wytycznym zawartym w niniejszych zasadach uważane będzie za przewinienie, a pracownik narazi się na postępowanie prawne na postawie obowiązujących ustaw i przepisów.

 • Wyślij do
 • Drukuj
 • Ulubione

Raport Zrównoważonego Rozwoju

 

Plan 2030 - Zobacz film

(Kliknij w powyższy obrazek)

LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.